top of page

ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

എന്റെ ഹിപ് ഇവന്റ്, MM / DD / YY

നിങ്ങളുടെ ഇവന്റ് ഇവിടെ വിവരിക്കുകയും buzz സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇത് എവിടെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, എപ്പോഴാണ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത്?

പ്രതികരിക്കുക

സഹ്രുദയ, വെൽ‌ഫെയർ സർവീസസ് എറണാകുളം, ഒരു ചാരിറ്റബിൾ, ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് ആത്മ യോഗ അക്കാദമി. യോഗ റിട്രീറ്റിനും പതിവ് യോഗ ക്ലാസുകൾക്കും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലമായ അത്മ യോഗ അക്കാദമി മനുഷ്യരാശിയുടെ ശാരീരികവും മാനസികവും ആത്മീയവുമായ വികസനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് മതേതരവും ചിട്ടയായതുമായ പഠനം ഉറപ്പാക്കുന്നു. യോഗ അലയൻസ് ഇന്റർനാഷണലിന്റെ അംഗീകൃത കേന്ദ്രമാണിത്, യോഗയിൽ ടീച്ചർ ട്രെയിനിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് (ടിടിസി) വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

അക്കാദമി / യോഗ ശാല യോഗ പരിശീലനത്തിന് അനുയോജ്യമായ ibra ർജ്ജസ്വലവും ശാന്തവുമായ അന്തരീക്ഷം നൽകുന്നു. വൃക്ഷങ്ങൾ, bal ഷധസസ്യങ്ങൾ, plants ഷധ സസ്യങ്ങൾ എന്നിവയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഈ അന്തരീക്ഷം ശാന്തവും വൃത്തിയുള്ളതും മനോഹരവുമാണ്, ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും ആത്മാവിനെയും സന്തുലിതമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.


ശാന്തത സ്വീകരിക്കാൻ

_GEO3600-PAWANA MUKTASAN.jpg

Yoga TTC 200 Hours 

Learn about yoga, life and the powerful art of communication. Study to become a yoga teacher with Athmayoga in beautiful Kerala  at one of our upcoming 200hr courses. It’s a truly transformative experience.

     

                       Know more....

vi.jpg

Regular yoga

The regular yoga classes based on the Hatha Yoga principles help the practitioner to enjoy tranquillity. The practice of Yoga enhances the flow of Prana, the vital energy. The tailored made modules help you to stay agile and focused. 

                   Know more...

ann.jpg

Health Retreat

Health retreat harmonizes your body, mind, and soul with nature. We empower you with startling information, simple yoga modules, relaxation methods, and meditationOur program will transform you into a healthy,

         

                   Know more.....

_GEO3813.jpg
Yoga for Professionals
Corporate Yoga  

Corporate Yoga enhances effectiveness and productivity in business. Combination of Hatha Yoga principles of asanas, pranayama and relaxation, keep us fit in the profession. Every moment of working hours becomes rejuvenated and refreshed. Physical and mental health creates the working space more positive for creative and innovative ideas.

                     Know more...

_DSC1955-ARHA MATSYENDRASANA.jpg

Yoga for students

Hyperactivity, lack of concentration, behavioral problems, memory loss, preferential options, stress, and eyesight disorders are common among students of this digital era. Simple tailor-made yogic techniques by Athma Yoga would help every student with these concerns. 

                   Know more...

_GEO3659.JPG

Yoga Therapy

The therapeutic benefits of yoga are boundless. Body and mind are connected and are not separate entities. Hence, the aim is communion of body and mind which results in the ultimate transformation of the self.

                      Know more...

Meet The Team

  • Grey LinkedIn Icon
p.png

Baiju   Varghese   

Athma Yoga Academy is functioning under the guidance of Fr. Baiju Varghese, the Health Director of Naivedya Ayurveda Hospital and Research Centre.

Nidhish Nidhiri

As a yoga trainer, he has proved his excellence in imparting yogic vision of life among people.

Expertise

Yoga Therapist

Yoga Instructor

ni.png
DR. AISWARYA P   B.A.M.S, M.D (Ayu)

Dr. Aiswarya P,  Ayurveda consultant 

She is an expert in treating different rōgās (medical conditions). She updates her knowledge reservoir by ardently following modern technological developments and research advancements in Ayurveda and Yoga. 

ai.png
  • Grey LinkedIn Icon
Untitled-2.jpg
Vinoj Manjaly

Vinoj Manjaly is passionate about Yogic life and is a certified Yoga trainer with International experience.

Expertise

Yoga Therapy

Teaching

Testimonials

Instagram

Hello friends Myself Sheryl. I joined Athmayoga TTC in the month of Nov 2020.I had a wonderful time experience during the entire session.As an ITP patient (Low platelets)A blood disorder.I was not able to Complete my daily duties.I used to feel very tired and drained physically and mentally.Due to heavy dosage of steroids everyday.but After I joined Athma yoga TTC 200 hours.My life took an over all Change.I started gaining Strength in the Body and Bones.I could feel that energy. My lost stamina was getting back within no time.Overall health started improving each day.Mentally and Physically started feeling so revived,Having Our Fr Peter Baiju,Master Nidhish,Master Vinoj by leading the whole team 🙌 Showering their Knowledge Guidance & Direction to lead too live life Correctly.Which many of us are not aware off..As I check my platelets every week. My platelets REMAIN Stable.I will always give gratitude to God & be Thankful & Grateful towards Athmayoga TTC 200 hours Fr Peter Baiju Master Nidhish and Master Vinoj for leading us all the Way.